مهندسین مشاور هندسه پارس

 

گروه مهندسی زیرساخت ها

 

گروه مهندسی زیرساخت ها یکی دیگر از مدیریت‌های مهندسین مشاور هندسه پارس بوده و فعالیت مهندسی در زمینه 

موضوعات زیر را بر عهده دارد:

(1) مطالعات و طراحی پروژه‌های تونل شهری و برون شهری

(2) مطالعات و طراحی ایستگاه‌های زیرزمینی مترو

(3) مطالعات و طراحی مغارهای زیرزمینی و شافت ها

(4) مطالعات ژئوتکنیک شامل شناسایی میدانی، طراحی پی ها و دیواره‌های نگهبان خاک

(5) خدمات مهندسی بهسازی زمین

(6) طراحی ابنیه فنی راه

(7) طراحی پل

(8) مطالعات و مدل سازی های ترافیکی

(9) طراحی سازه و تاسیسات آبگیری از دریا

(10) طراحی آب شیرین کن

(11) طراحی خطوط لوله زیر دریایی

(12) انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه و عمران صنعتی

(13) انجام مطالعات و طراحی ساختمانها، کارخانه‌هاو... و سازه‌های خاص

(14) انجام مطالعات و طراحی معماری داخلی

(15) مطالعات بهسازی،‌ نوسازی، توانمندسازی و ساماندهی محیط‌های شهری و صنعتی

(16) مطالعات زیست محیطی و تهیه گزارشات EIA

این گروه با بهره‌گیری از بخش‌های تخصصی خود شامل :

§ بخش تخصصی ژئوتکنیک

§ بخش تخصصی تونل

§ بخش تخصصی راه و طرح هندسی

§ بخش تخصصی سازه

§ بخش تخصصی تاسیسات برقی و مکانیکی (HVAC )

§ متره و برآورد

§ آتلیه

و همچنین سایر بخش‌های تخصصی زیرمجموعه گروه‌های دیگر، به ارائه خدمات مهندسی در پروژه‌های مختلف مهندسی زیرساخت ها مشغول می‌باشد.

مهندسین مشاور هندسه پارس کاوش یکی از شرکت های زیر مجموعه هندسه پارس است که با توجه به دارا بودن تجهیزات حفاری و آزمایشی به ارائه خدمات شناسایی های ژئوتکنیکی می پردازد. ارتباط نزدیکی بین بخش تخصصی ژئوتکنیک و این شرکت وجود دارد.

گروه مهندسی زیرساخت هاگروه مهندسی زیرساخت ها