مهندسین مشاور هندسه پارس

گروه بندرسازی و سازه‌های دریایی


گروه بندرسازی و سازه‌های دریایی اصلی‌ترین موضوع فعالیت مهندسین مشاور هندسه پارس است و شامل موارد زیر می شود :

(1) مطالعات امکانسنجی، طراحی مفهومی و مراحل اول و دوم بنادر صیادی، بنادر و سازه‌های دریایی

(2) مهندسی کارگاهی و نظارت بر عملیات اجرایی احداث بنادر

(3) مطالعات لایروبی و نظارت بر آن

(4) طراحی و برنامه‌ریزی بنادر

(5) مطالعات ارزیابی اجمالی و تفصیلی زیست محیطی بنادر

(6) مطالعات هیدرودینامیک، مورفولوژی و رسوب و مطالعات ناوبری

(7) پیش بینی بار و ارائه برنامه استراتژیک توسعه

(8) مطالعات سرمایه‌گذاری در زمینه حمل و نقل کالا در بنادر

(9)طراحی و نظارت سازه های برداشت آب از دریا به منظور تامین آب سیستم های خنک کن و آب شیرین کن

این گروه با بهره‌گیری از بخش‌های تخصصی خود شامل :

            § بخش تخصصی دریایی و هیدرودینامیک

            § بخش تخصصی سازه‌ و ژئوتکنیک

            § بخش تخصصی حمل و نقل و جانمایی بندر

            § بخش تخصصی اقتصاد

           § بخش تخصصی محیط زیست

           § و بخش تخصصی معماری

 و همچنین سایر بخش‌های تخصصی زیرمجموعة گروه‌های دیگر در هندسه پارس، به ارائه خدمات مهندسی در پروژه‌های مختلف دور از ساحل و ساحلی مشغول می‌باشد.

گروه بندر سازی و سازه های دریایی مهندسین مشاور

معرفی اجمالی برخی از بخشهای تخصصی گروه بندرسازی و سازه‌های دریایی