مهندسین مشاور هندسه پارس
1.استاندارد ISO 9001:2008
استاندارد ISO 9001:2008	(سیستم مدیریت کیفیت)
2.استاندارد ISO 14001:2004
استاندارد ISO 14001:2004 (سیستم مدیریت زیست محیطی)
3.استاندارد OHSAS 18001:2007
استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)
4.ضوابط سیستم HSE
ضوابط سیستم HSE
5.جامعه مهندسان مشاور ایران
جامعه مهندسان مشاور ایران
6.انجمن مهندسی دریایی ایران
انجمن مهندسی دریایی ایران
7.انجمن ژئوتکنیک ایران
انجمن ژئوتکنیک ایران
8.انجمن تونل ایران
انجمن تونل ایران
9.انجمن بتن ایران
انجمن بتن ایران
10.انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسینتتیک استان تهران
انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسینتیک استان تهران