خط مشی و اهداف سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مهندسین مشاور هندسه پارس

خط‌مشی و اهداف سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

شرکت مهندسین مشاور هندسه‌پارس در زمینه ارائه خدمات مهندسی مشاور اعم از خدمات مدیریت، طراحی، مهندسی خرید و نظارت‌ فعالیت می‌نماید.
این مشاور پیاده‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را به عنوان یک راهبرد و براساس الگوهای استاندارد به شرح زیر مورد نظر قرار می‌دهد:
ü	سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001 ویرایش 2008
ü	سیستم مدیریت محیط‌زیست براساس استاندارد ISO 14001 ویرایش 2004
ü	سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای براساس استاندارد OHSAS ویرایش 2007
اهداف اصلی استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در شرکت مهندسین مشاور هندسه‌پارس عبارتند از:
1)	انجام به موقع و توام با کیفیت تعهدات مطابق با قراردادهای منعقد شده با کارفرمایان و الزامات قانونی مرتبط
2)	تلاش در جهت جلب و افزایش رضایت کارفرمایان
3)	ایجاد رویه یکپارچه در انجام کیفی کارها
4)	تلاش در جهت حفظ محیط‌زیست و پیشگیری از آلودگی در پروژه‌های شرکت و فعالیت‌های درون‌سازمانی
5)	رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در حوزه کارکنان شرکت و پیشگیری از مصدومیت و بیماری
6)	تبعیت از الزامات قانونی در رابطه با جنبه‌های زیست‌محیطی و خطرات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
موفقیت در نیل به اهداف مورد نظر در گروی همدلی و مشارکت فکری و اجرایی همکاران گرامی بوده و مدیریت شرکت نیز خود را متعهد به اجرا و فراهم آوردن زمینه‌های اثربخشی و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) می‌داند.