تهیه دستورالعمل انجام عملیات میدانی پروژه‌های ژئوتکنیک دریایی ایران

تهیه دستورالعمل انجام عملیات میدانی پروژه‌های ژئوتکنیک دریایی ایران
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
10 ماه 1388/04/02 تهران پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری مهندسی زیرساخت ها 1036

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه :

توسعه روزافزون فعاليت‌هاي صنعتي در سواحل و بنادر درياها نظير ساخت سازه‌هاي بندر، خطوط لوله و همچنين كارهاي فراساحلي نظير احداث سكوهاي استخراج منابع زيرزميني نياز به انجام عمليات شناسايي و بررسي‌هاي زيرسطحي در زير آب را بيشتر مي‌كند. در اين پروژه راهنماي شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي متناسب با شرايط محلي و اجرايي ايران تهيه شد.

ویژگی مهم این پروژه:

• دستورالعمل شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي براي تمامي دست‌اندركاران مرتبط با اجراي پروژه‌هاي دريايي اعم از كارفرمايان و مشاورين براي تهيه شرح خدمات و كنترل عمليات و براي پيمانكاران جهت انجام صحيح شناسايي‌هاي قابل استفاده است. ويژگي‌ اصلي اين دستورالعمل مطابقت با شرايط كشور است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

راهنماي انجام عمليات ميداني پروژه‌هاي ژئوتكنيك دريايي ايران با رئوس زير تهيه گرديده است:

• برنامه‌ريزي شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي در دريا

• روش‌هاي نمونه‌گيري از مصالح بستر دريا

• روش‌هاي استقرار دستگاه‌هاي حفاري در دریا

• آزمايش‌هاي محلي در دريا

• شناسايي خاك‌هاي ويژه در مناطق دريايي ايران

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک ـ مکانیک تجهیزات نفتی ـ خط لوله ـ بنادر و سازه های دریایی