ارائه خـدمات مهندسـی جهت تهيه طـرح پايه (Basic) و تفصيـلی (Detail) و ارائه خدمات مهـندسی کارگاهی برای استحصال زمين و طراحی پی سه دسـتگاه مـخـزن کروی

طراحي و خدمات مهندسي كارگاهي استحصال زمين و طراحي پي مخازن كروي عسلويه
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
6 ماه 1387/07/25 عسلویه اصلی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (NIOPDC)
مستقیم: شرکت ماشین سازی اراک (پیمانکار EPC)
مهندسی زیرساخت ها 1026

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه :

تعدادي مخزن كروي در مجاور بندر خدماتي پارس مورد نظر شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران است كه احداث آنها را به صورت EPC به شركت ماشين‌ سازي اراك واگذار نموده است. اين مخازن بر روي زمين استحصال شده از دريا احداث مي‌شوند. شركت مهندسین مشاور هندسه پارس به عنوان همكار پيمانكار EPC عهده‌دار ارائه خدمات مهندسي در خصوص اصلاح زمين و طراحي پي مخازن در اين طرح بوده است.

ویژگی مهم این پروژه:

• حساسيت زياد مخازن كروي به نشست

• زمين پروژه كه از دريا استحصال گردید

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• تعيين مشخصات فني مصالح خاكريزي و استحصال زمین از دریا

• انتخاب بهترين روش بهسازي خاك در اين پروژه

• مشخصات فني روش بهسازي

• تهيه شرح خدمات شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي مورد نياز و تفسير آنها

• انتخاب بهترين نوع پي مخازن (شمع یا پي‌سطحي)

• طراحي پايه و طراحي جزييات پي مخزن (طراحي ژئوتكنيكي و سازه‌اي)

• ارائه نقشه‌ها و مشخصات فني مصالح پی

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک - سازه