خدمات مشاوره و نظارت بر بهسازی زمین مخازن آب و تلمبه خانه ایستگاه حسینیه ـ طرح آبرسانی غدیر

خدمات مشاوره و نظارت بر بهسازي زمين مخازن آب و تلمبه خانه ايستگاه حسينيه ـ طرح آبرساني غدير
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
7.5 ماه 1390/01/20 خوزستان اصلی:سازمان آب خوزستان
مستقیم:شركت مهندسين تهران ـ بوستن(TBE)
مهندسی زیرساخت ها 1063

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

ایستگاه ذخیره و تلمبه خانه حسینیه بخشی از طرح آبرسانی شهر خرمشهر است. در موقعیت ایستگاه دو مخزن بتنی آب به ابعاد تقریبی 6*160*120 متر به حجم ذخیره هر یک 75000 متر مکعب پیش بینی شده که به فاصله 20 متری از هم در زمینی به ابعاد 120*340 متر‌مربع جانمایی شده است. همچنین در نزدیکی مخازن بتنی، سازه تلمبه‌خانه در زمینی به مساحت تقریبی30*80 متر‌مربع ساخته خواهد شد. محل پروژه مورد نظر در استان خوزستان، در فاصله حدود 40 کیلومتری شمال خرمشهر و در مجاورت ایستگاه راه آهن به نام ایستگاه حسینیه واقع می باشد. در راستای انجام پروژه فوق الذکر،کارفرمای طرح، مطالعات بهسازی زمین و نظارت بر اجرای آن را به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار کرده است.

ویژگی مهم این پروژه:

• متشکل بودن زمین بستر مخازن و سازه تلمبه‌خانه از لایه های ریزدانه نرم تا متوسط (SOFT TO MEDIUM)

• عمق آب زیرزمینی در محل پروژه 2/5 متر زیر سطح زمین طبیعی

• احتمال نشستهای غیر مجاز و آسیب رسیدن به مخازن و تلمبه خانه بدون عملیات بهسازی

• مشارکت در طرح آبرسانی به شهر خرمشهر

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• برنامه‌ريزي انجام مطالعات و دريافت و ارزيابي اطلاعات

• تهيه دستورالعمل شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي تكميلي در صورت نياز

• ارائه معيارها و مباني طراحي

• طراحي پايه و انتخاب گزينه برتر بهسازي

• طراحي تفصيلي گزينه برتر بهسازي زمين

• تهيه بخشي از اسناد مناقصه

• نظارت بر عمليات بهسازي و رفتارسنجي آن

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک- سیویل و سازه- بنادر و سازه های دریایی- پیمان و رسیدگی - ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
10% 70% - 20% درصد مشارکت