مطالعات طرح عبور تونل مترو از زیرگذر بزرگراه شهید دستجردی (ایستگاه صفه قطار شهری اصفهان)

مطالعات طرح عبور تونل مترو از زیرگذر بزرگراه شهید دستجردی (ایستگاه صفه قطار شهری اصفهان
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1385/10/23 اصفهان اصلی : سازمان قطار شهری اصفهان
پیمانکار : شرکت جهان کوثر
مهندسی زیرساخت ها 1007

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

در ضلع شمالي توقفگاه صفه قطار شهري اصفهان، سازه كالورت بتني زيرگذر بزرگراه شهيد دستجردي با مسير تونل قطار شهري تداخل دارد به نحوي كه امكان اجراي تونل با مقطع معمول نعل اسبي از زير اين كالورت نبوده است. در محدوده تداخل، بايد مقطع به صورت جعبه‌اي اجرا مي‌گرديد. ادامه كار اجرايي نيازمند بررسي امكان‌پذيري عبور تونل مترو با مقطع جعبه‌اي از زيركالورت بوده است. امكان‌پذيري اين امر و انجام محاسبات و ارايه طرح اجرايي براي اين تداخل توسط مهندسين مشاور هندسه پارس انجام گرديده است.

ویژگی های مهم این پروژه :

اهميت سازه‌هاي مجاور، كنترل توام تغيير شكل‌هاي قائم و افقي و مدل‌سازي عددي تغيير شكل‌ها با نرم‌افزار اجزاء محدود از ویژگی‌های مهم این پروژه‌اند

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• اخذ و بررسي اطلاعات پروژه و معيارها و مباني طراحي

• ارزيابي آسيب‌پذيري كالورت بتني روي تونل، اتوبان مجاور، تونل، پل عابر پياده‌ مجاور پروژه و ساير ابنيه

• بررسي و مقايسه گزينه‌هاي مختلف اجرا و نگهداري در زمان ساخت و بهره‌برداري

• جمع‌بندي امكان عبور تونل از زيركالورت موجود

• تعيين محدوديت‌هاي تنش و تغيير شكل

• تحليل تنش‌ها و تغيير شكل‌ها در سنگ، كالورت و ابنيه اطراف

• ارايه گزارش و نقشه‌هاي طراحي پايه گزينه برتر

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

تونل و فضاهای زیر زمینی ـ سازه ـ ژئوتکنیک