طراحی سازه، ژئوتکنیک، گودبرداری و سازه نگهبان پروژه مجتمع چند منظوره صادقیه

طراحی سازه، ژئوتکنیک، گودبرداری و سازه نگهبان پروژه مجتمع چند منظوره صادقیه
مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1388/05/24 تهران اصلی : شرکت شهر آتیه(وابسته به شهرداری تهران)
مستقیم و مشاور معماری : مهندسین مشاور آمود
مهندسی زیرساخت ها 1038 - 1039

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

شهرداري تهران در نظر داشت در زميني به مساحت حدود 27000 مترمربع، مجتمعي با زيربناي 230000 و كاربري‌هاي تجاي، اداري، تفريحي و ورزشي، با مشارکت بخش خصوصی احداث نمايد. كنترل مطالعات مرحله اول ومطالعات تفصيلي سازه و پي و نيز كنترل نقشه‌هاي اجرايي، همچنين تكميل طراحي‌هاي گودبرداري و ديوار نگهبان اين پروژه توسط اين مهندسين مشاور انجام گرديده است.

ویژگی مهم این پروژه:

• زمين پروژه وسعت قابل توجهي دارد وشرايط سازه‌هاي مجاور آن بسيار متفاوت است. بنابراين هر قسمت پروژه نياز به طراحي خاص خود از نظر گودبرداری دارد. در ضمن بايد مجموعه طراحي به گونه‌اي باشد كه توسط يك پيمانكار قابل اجرا باشد.

• مجاورت پروژه در يكي از اضلاع به سازه عبور مترو و در يكي ديگر از اضلاع به سازه‌اي بلند مرتبه از مشكلات گودبرداري است.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

• كنترل مطالعات و طراحي سازه

• كنترل بررسي مصالح ساختماني سازه‌اي

• تعيين نهايي نوع سيستم سازه مناسب

• كنترل طراحي پي با توجه به نشست سازه

• كنترل مطالعات و طراحي ژئوتكنيك به همراه روش اجرايي، محاسبات و بررسي شرايط آبهاي زيرزميني، تاثير گودبرداري بر سازه‌هاي مجاور، روش پايدارسازي گود و انتخاب سازه نگهبان مناسب براي گود

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

ژئوتکنیک - سیویل و سازه - اقتصاد- ایمنی و کنترل پروژه

میزان مشارکت هر گروه در پروژه:

گروه مدیریت مهندسی گروه مهندسی زیرساخت ها گروه نفت و گاز گروه بندرسازی و سازه­های دریایی
30 % 70 % - - درصد مشارکت