مهندسین مشاور هندسه پارس

 

مناقصه طرح و ساخت سامانه تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور

 

کد: 1049

گروه: تونل و ژئوتكنيك

کارفرما: شركت جهاد توسعه خدمات زيربنايي

تاریخ اتمام: 1388