دومین کلاس آموزشی یک روزه مدیریت یکپارچه مخصوص مدیران ارشد مهندسین مشاور


کلاس آموزشی یک روزه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در پنجشنبه مورخه 93/03/01 در دفتر مرکزی هندسه‌پارس تشکیل گردید. این کلاس دومین کلاس مشابه مخصوص مدیران بود که در هندسه‌پارس برگزار گردید. اولین کلاس در سال گذشته در مورخه 92/07/11 برگزار شد.(www.parsgc.com/news45.htm)

در این کلاس‌ها، مدارک سیستم مدیریت یکپارچه شرکت هندسه‌پارس با نگاه انتقادی مرور می‌شود و تجربیات اخیر تشریح می‌گردد. سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل موارد ذیل است:
✔ استاندارد ISO 9001 (مدیریت کیفیت)
✔ استاندارد ISO 14001 (محیط‌زیست)
✔ استاندارد OHSAS 18001 (ایمنی و بهداشت شغلی)

برخی از نکات عمومی مطرح شده در این جلسه به شرح زیر می‌باشد:
✔ دکتر شفیعی‌فر: هدف هندسه‌پارس از پیاده‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه، استفاده تبلیغاتی نیست بلکه استفاده از مزایای این سیستم در سازمان مورد نظر است.
✔ دکتر شکوه‌عبدی: اگر دو مرحله (i) آماده‌سازی مدارک و (ii) پیاده‌سازی مدارک را در استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم که در مرحله (i) و مرحله (ii) به ترتیب خیلی خوب و ضعیف عمل کرده‌ایم.

مدارک IMS به شرح برنامه ذیل در این کلاس تشریح شد:

موضوع

ساعت شروع

مدت زمان

ارائه‌دهنده

خوش‌آمدگویی- اهمیت IMS

8:00

15دقیقه

دکتر شفیعی‌فر

تشریح کامل مدرک رئوس وظایف و اختیارات

8:15

45 دقیقه

دکتر شکوه‌عبدی

مراحل گام به گام در روش اجرایی تهیه پیشنهاد فنی و مالی با مثال

9:00

30 دقیقه

مهندس طیبی

بحث و گفت‌وگو استراحت

9:30

30 دقیقه

-

شناخت مدارک مربوط به HSE (دفتر مرکزی و پروژه‌ها)

10:00

15 دقیقه

خانم مهندس عبدمعبودی

معرفی دستورالعمل کنترل کمی پروژه با مثال عملی یکی از پروژه‌های شرکت

10:15

30 دقیقه

مهندس شیوافر

معرفی دستورالعمل کنترل کیفی پروژه با مثال عملی یکی از پروژه‌های شرکت

معرفی روش اجرایی انجام پروژه‌های مطالعاتی با مثال عملی یکی از پروژه‌های شرکت

10:45

30 دقیقه

مهندس محمدی

معرفی روش اجرایی انجام پروژه‌های نظارتی با مثال عملی یکی از پروژه‌های شرکت

11:15

30 دقیقه

مهندس رستمی

بحث و گفت‌وگو یا استراحت کوتاه

11:45

15 دقیقه

-

روش اجرایی رسیدگی به شکایت کارفرما با مثال عملی یکی از پروژه‌های شرکت

12:00

15 دقیقه

مهندس شیروانی

روش اجرایی بازرسی و کنترل کیفیت محصول

12:15

15 دقیقه

مهندس ناشر

بحث و گفت‌وگو

12:30

15 دقیقه

-

ناهار و نماز

12:45

1:30

-

روش اجرایی تجزیه و تحلیل داده‌ها

14:15

15 دقیقه

مهندس شایسته از مهندسین مشاور بهبودصنعت

روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق

14:30

15 دقیقه

روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

14:45

15 دقیقه

وقت استراحت

15:00

15 دقیقه

-

بحث و گفت‌وگو و جمع‌بندی به همراه طرح مشکلات IMS طبق گزارش ممیزی‌های قبلی

15:15

30 دقیقه

مهندس فیروزرای


دومین کلاس آموزشی یک روزه آی ام اس مخصوص مدیران ارشد  دومین کلاس آموزشی یک روزه آی ام اس مخصوص مدیران ارشد

دومین کلاس آموزشی یک روزه آی ام اس مخصوص مدیران ارشد  دومین کلاس آموزشی یک روزه آی ام اس مخصوص مدیران ارشد