اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

برگزاری دوره آموزشی یک روزه IMS مخصوص مدیران‌ (92/08/19)

برگزاری دوره آموزشی یک روزه IMS مخصوص مدیران‌برگزاری دوره آموزشی یک روزه IMS مخصوص مدیران‌

خانم سارجلو مسئول‌آموزش هندسه‌پارس خبر داد که :

دوره آموزشی یک روزه کندوکاو در مدارک سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) برای مدیران‌ در محل شرکت مهندسین مشاور هندسه‌پارس برگزار شد. سیستم IMS از سال 1388 در مهندسین مشاور هندسه‌پارس استقرار یافته است. با این وجود در آسیب‌شناسی نارسایی‌های موجود در این زمینه، نتیجه‌گیری شد که مدیران شرکت به خوبی از دستورالعمل‌ها و مدارک IMS استفاده نمی‌کنند. بنابراین دوره آموزشی با برنامه ذیل برگزار شد.

موضوع

ساعت شروع

مدت زمان

ارائه‌دهنده

مقدمه- نگاه هندسه‌پارس به IMS و تاریخچه

8:00

15دقیقه

دکتر شفیعی‌فر

تشریح فهرست‌وار کلیه مدارک IMS و انواع مدارک

8:15

15 دقیقه

دکتر فاخر

آشنایی با مدرک رئوس وظایف و اختیارات

8:30

30 دقیقه

دکتر شکوه‌عبدی

روش اجرایی تهیه پیشنهاد فنی و مالی

9:00

30 دقیقه

مهندس طیبی

بحث و گفت‌وگو استراحت

9:30

30 دقیقه

-

معرفی روش اجرایی برنامه‌ریزی و سازماندهی و کنترل پروژه

10:00

15 دقیقه

مهندس کریمی

معرفی دستورالعمل کنترل کمی پروژه

10:15

30 دقیقه

مهندس شیوافر

معرفی دستورالعمل کنترل کیفی پروژه

معرفی روش اجرایی انجام پروژه‌های مطالعاتی

10:45

30 دقیقه

مهندس ناشر (مهندس محمودپور)

معرفی روش اجرایی انجام پروژه‌های نظارتی

11:15

30 دقیقه

مهندس محمدی‌زاده

بحث و گفت‌وگو

11:45

15 دقیقه

-

روش اجرایی رسیدگی به شکایت کارفرما

12:00

15 دقیقه

مهندس شیروانی

روش اجرایی بازرسی و کنترل کیفیت محصول

12:15

15 دقیقه

مهندس رستمی

بحث و گفت‌وگو

12:30

15 دقیقه

-

ناهار و نماز

12:45

1:30

-

روش اجرایی تجزیه و تحلیل داده‌ها

14:15

15 دقیقه

مهندس شایسته به نمایندگی از مهندسین مشاور بهبودصنعت مهرگان

روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق

14:30

15 دقیقه

روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

14:45

15 دقیقه

وقت استراحت

15:00

15 دقیقه

-

بحث و گفت‌وگو و جمع‌بندی

15:15

30 دقیقه

-

مهندسین مشاور هندسه پارس