تاییدیه ممیزی مراقبتی سالیانه مهندسین مشاور هندسه پارس


مهندس حسین فیروزرای کارشناس IMS هندسه پارس خبرداد که : در ممیزی مراقبتی سالیانه که در مورخه‌های 92/10/28 و 92/10/30 توسط تیم ممیزی شرکت TUV NORD برگزار گردید، تعداد 10 مورد عدم انطباق از سازمان گرفته شد.

پیرو رفع عدم انطباق‌های مذکور تعداد 7 جلسه به میزان 50 نفر-ساعت با حضور مدیرعامل، مدیران و کارشناسان ذیربط به تفکیک موضوع برگزار گردید.

در این جلسات تعداد 16 مورد اقدام اصلاحی و 10 مورد اقدام پیشگیرانه مصوب گردید که با اهتمام دفتر IMS، مدیران و کارشناسان تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

در این خصوص پس از ارسال مستندات و بررسی TUV NORD ممیزی انجام شده در مورخه 93/02/29 مورد تایید قرار گرفت.


دریافت نامه توف نورد