اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

استفاده از پرده های حباب هوا برای مقابله با ورود عروس های دریایی به محفظه برداشت آب (92/05/12)

 

خانم سیده حمیده طاهری کارشناس زیست محیطی هندسه پارس گفت:

گزارش مدیریتی زیست محیطی آب شیرین کن جدید بندرعباس به ظرفیت تولید 100 هزار مترمکعب آب شیرین در روز در چارچوب مطالعات طراحی پایه آب شیرین کن بندرعباس تهیه گردید.

مجوز زیست محیطی این پروژه قبل از این اخذ شده بود لیکن این گزارش با هدف کنترل و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش اثرات منفی پروژه بر اکوسیستم دریایی و همسویی طراحی فنی پروژه با موازین زیست محیطی تهیه شده است. به طور کلی یکی از چالش های زیست محیطی پروژه های برداشت آب از دریا مربوط به عروس های دریایی است. مقابله با عروس های دریایی با کلرزنی مقدور نیست و باید در اطراف محل آبگیری از پرده های حباب هوا استفاده کرد. این تکنولوژی با تولید هوای فشرده و رهاسازی یکدفعه بصورت حباب در ستون آب باعث دور شدن عروس دریایی از محل آبگیری میشود.

استفاده از پرده های حباب هوا برای مقابله با ورود عروس های دریایی به محفظه برداشت آب توسط مهندسین مشاور هندسه پارس

نمایی از عروس دریایی در ساحل

استفاده از پرده های حباب هوا برای مقابله با ورود عروس های دریایی به محفظه برداشت آب توسط مهندسین مشاور هندسه پارس

نمایی از حالت هجومی عروس دریایی در محیط آبی

استفاده از پرده های حباب هوا برای مقابله با ورود عروس های دریایی به محفظه برداشت آب توسط مهندسین مشاور هندسه پارس

نمایی ازتکنولوژی ایجاد پرده حباب هوا در عرض جریان آب