انجام ممیزی مراقبتی اول و تمدید اعتبار گواهینامه های IMS


انجام ممیزی مراقبتی اول و تمدید اعتبار گواهینامه های IMS

شرح خبر:

حسین فیروزرأی مسئول دفترIMS هندسه پارس:

پیرو سنوات گذشته که همواره پیاده سازی، ارتقا و بهبود سیستم های مدیریت یکپارچه از اهداف شرکت هندسه پارس بوده است، در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۹ ممیزی مراقبتی سال اول جهت بررسی وضعیت سیستم های مدیریت یکپارچه (9001,14001, 45001 وHSE) توسط ممیزین شرکت صدور گواهینامهKQR از واحدهای شرکت صورت گرفت.

در این راستا با همکاری پرسنل شرکت، موفق به اخذ تاییدیه ها و تمدید گواهینامه های صادره شدیم.

انجام ممیزی مراقبتی اول و تمدید اعتبار گواهینامه های IMS

انجام ممیزی مراقبتی اول و تمدید اعتبار گواهینامه های IMS

انجام ممیزی مراقبتی اول و تمدید اعتبار گواهینامه های IMS