تدوین مجموعه آموزشی « مهارت های حرفه ای»


شرح خبر:

مهندس فیروز رای کارشناس آموزش هندسه پارس خبر داد که:

مجموعه « مهارت های حرفه ای » که حاصل سال ها تجربه است، در هشت عنوان تدوین و در اختیار همکاران محترم قرار گرفته است. این مجموعه به کوشش آقای دکتر علی فاخر تدوین شده و شامل مهارت های نوشتن گزارش مهندسی، شرکت در جلسه، بازدید، عکاسی فنی، ارائه شفاهی، روانشناسی کار، لباس حرفه ای و مهارت مذاکره می باشد.

تدوین مجموعه آموزشی   مهارت های حرفه ای

مهندسان برای انجام وظایف حرفه ای خود، افزون بر دانش و تجربه فنی نیاز به مهارت های جنبی دارند که در این فایل های آموزشی به زبان ساده مورد توجه قرار گرفته است.

برخی از موضوعات این فایل های آموزشی در چارچوب مدارک مدیریت کیفیت به شرح ذیل در هندسه پارس جاری است:

تدوین مجموعه آموزشی   مهارت های حرفه ای

همکاران می توانند برای دسترسی به مجموعه مهارت های حرفه ای به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

http://www.parsgc.com/doc.htm