اتمام طراحی پروژه تخلیه تانکر های پلی پروپیلین جم


آقای مهندس شیروانی مدیر پروژه مهندسین مشاور هندسه پارس خبرداد که :

مراحل طراحی سیستم تخلیه تانکرهای پروپیلن توسط مهندسین مشاور هندسه پارس کامل گردیده است. کارفرمای این پروژه شرکت پلی پروپیلن جم می باشد. این پروژه به لحاظ اینکه (1)تخلیه پروپیلن مستقیما به واحد فرایندی صورت می پذیرد، وهیچ گونه مخزن ذخیره ای وجود ندارد، و (2)همچنین به لحاظ فرایندی ازساختاری خاص برخوردار است. همچنین حساسیت های ویژه در ایمنی به لحاظ نزدیکی محل تخلیه با سایت تولید، بر اهمیت این پروژه می افزاید. به دنبال طراحی ابتکاری سیستم تخلیه، در حال حاضر هندسه پارس مسئولیت مهندسی خرید این پروژه را عهده دار شده ودر حال انجام آن می باشد.

مسیر خطوط لوله به همراه پکیج خالص سازی و سایه بان تخلیه کامیون ها

مسیر خطوط لوله به همراه پکیج خالص سازی و سایه بان تخلیه کامیون ها

ایستگاه پمپاژ به همراه سایه بان تخلیه کامیون ها
ایستگاه پمپاژ به همراه سایه بان تخلیه کامیون ها