انجام مطالعات پایه و تفصیلی پروژه موج‌شکن بندر رمچاه

انجام مطالعات پایه و تفصیلی پروژه موج‌شکن بندر رمچاه

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1395 - بندرسازی و سازه های دریایی کارفرمای اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی
کافرمای مستقیم: شرکت راهسازی و عمران ایران
1149

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

موج شکن بندر رمپچاه یکی از موج شکن های مردمی است که در جنوب ایران احداث گردید. این پروژه بصورت EPC به شرکت راهسازی و عمران واگذار گردید و هندسه پارس نقش مهندسی را در پروژه ایفاء نمود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) مطالعات پایه:
  1. نهایی‌سازی محل احداث بندر
  2. برنامه ریزی اقدامات اولیه
  3. بررسی معادن و منابع قرضه
  4. تهیه شرح خدمات عملیات هیدروگرافی و همکاری با کارفرما جهت انتخاب مشاور هیدروگرافی
  5. تهیه شرح خدمات عملیات ژئوتکنیک و همکاری با کارفرما جهت انتخاب مشاور ژئوتکنیک
  6. مطالعات هیدرودینامیک
  7. مطالعات مورفولوژی و رسوب
  8. مطالعات پایه ژئوتکنیک
ب) طراحی بخش اول
  1. مطالعات طرح بندر (Port Planning)
  2. طراحی بخش اول موج‌شکن
ج) طراحی بخش دوم (جزئیات) موج‌شکن
د) مدیریت و نظارت بر انجام عملیات ژئوتکنیک
در ضمن خدمات فنی و آموزشی در شرح خدمات این قرار داد به شرح زیر گنجانده شده بود:
  1. حضور منظم در جلسات کمیته راهبردی پروژه موج‌شکن‌های مردمی جنوب
   - برگزاری جلسات آموزشی و انتقال تکنولوژی برای موج‌شکن‌های رودیک، سوزا و رمچاه
   - ارائه نتایج مطالعات صورت گرفته در خصوص بنادر رودیک، سوزا و رمچاه
   - ارائه نتایج بررسی میدانی و کارگاهی ادواری از موج‌شکن‌های در دست احداث و محول شده به شرکت راهسازی و عمران ایران
  2. انجام بازدیدهای میدانی و کارگاهی ادواری از موج‌شکن های در دست احداث و محول شده به شرکت راهسازی و عمران ایران

کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرمای اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی
کافرمای مستقیم: شرکت راهسازی و عمران ایران
4 ماه ، 1395