انجام خدمات کنترل طراحی و اجرای 5 گود پرخطر منطقه 2

انجام خدمات کنترل طراحی و اجرای 5 گود پرخطر منطقه 2

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
- 1394 تهران شهرداری منطقه دو تهران - 1143

مشاهده جزئیات پروژه

انجام خدمات کنترل طراحی و اجرای 5 گود پرخطر منطقه 2

شرح پروژه:

با توجه به مخاطرات ناشی از برخی گود برداری های بزرگ برای اماکن و مستحدثات عمومی در سطح منطقهً دو شهرداری تهران ، این پروژه در ادامهً پروژه قبلی که شامل 28 گود بود تعریف گردید و شامل خدمات مشابه قرارداد 1108 ولی برای 5 گود جدید بود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. بازدید میدانی و تهیه اطلاعات پروژه های گودبرداری معرفی شده از جانب کارفرما
  2. کنترل بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پروژه های مذکور
  3. ارائه صورتجلسات، گزارشات هفتگی، ماهانه و گزارشات تحلیلی
  4. بررسی و بازنگری نقشه ها و مشخصات فنی پروژه های مورد نظر و همچنین ارزیابی جدید از مخاطرات گودها
  5. آموزش و انتقال دانش فنی به نیروی انسانی فعال در پروژه ها برحسب تخصص فنی مورد نظر

ویژگی های مهم:

این پروزه مطالعاتی دارای این ویژگی بود که علاوه بر تنوع گودهای مورد نظر باید در زمان بسیار کوتاه و بلافاصله پس از اعلام خطر از جانب کارفرما یا ذینفعان انجام می شد.

کارفرما و زمان انجام کار:

شهرداری منطقه دو تهران / 1394