مطالعه توجیهی طرح ریلی تخلیه و انبارش سنگ آهن در بندر شهید رجایی


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
1.5 ماه -- بندر شهید رجایی شرکت تعاونی پیشرو چکاد دریا - 1102

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

پروژه سرمایه‌گذاری با عنوان طرح ریلی تخلیه و انبارش سنگ آهن در زمینی به مساحت 2.7 هکتار از اراضی 200 هکتاری منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی شهید رجایی در بندر شهید رجایی مورد نظر بود.
تهیه‌ی گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این پروژه به این مشاور واگذار گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

  1. انجام بازدید کارشناسی
  2. تبیین چارچوب مطالعات و اخذ اطلاعات
  3. جمع‌آوری اطلاعات «بازاریابی و اهداف پروژه»
  4. پیشنهاد طرح گزینه برتر و جانمایی آن در اراضی مورد نظر
  5. انجام مطالعات «بازار و سایر مطالعات فنی و اقتصادی» در قالب طرح توجیهی
  6. مدلسازی مالی و ارائه پارامترهای مالی
  7. تحلیل حساسیت شاخص‌های اقتصادی طرح
  8. پیگیری روند بررسی طرح توجیهی جهت اخذ تأیید نهایی طرح

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت تعاونی پیشرو چکاد دریا/ یک و نیم ماه