خدمات مهندسی طراحی تفصیلی در واحد معماری


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
9 ماه 1389/04/09 تهران شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور (بیدک) مهندسی زیرساخت ها 1048