تهیه اسناد و مدارک فنی و مالی لازم جهت اخذ وام از بانک توسعه اسلامی به منظور احداث بیمارستان 200 تختخوابی در شهرستان ایلام


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
75 روز 1386/11/17 ایلام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1020

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

اخذ وام از بانک توسعه اسلامی مستلزم مطالعات و تهیه گزارش های قابل ارائه به بانک است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ وام به منظوراحداث تعدادی بیمارستان در نقاط مختلف کشور را مورد توجه داشت.
این مطالعات به منظور احداث بیمارستان 200 تخت خوابی در شهرستان ایلام انجام گردید.

خصوصیات طرح و نتایج پروژه:

● اخذ وام از بانک توسعه اسلامی به منظور احداث بیمارستان 200 تختخوابی ایلام

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

● مطالعات کالبدی بیمارستان

● مطالعات اقتصادی، برآورد هزینه ساخت و تکمیل فرمهای مالی

بخش های اصلی درگیر در این پروژه:

معماری - اقتصاد

دریافت بروشور