درس های حاصل از بررسی گودهای بزرگ منطقه 2 شهرداری تهران


مهندس سعید عسکریان کارشناس ژئوتکنیک مهندسین مشاور هندسه پارس که در پروژه بررسی و ارزیابی مخاطرات گودبرداری های بزرگ در منطقه 2 شهرداری تهران فعال بوده اند، گفتند:
مطالعات بررسی و ارزیابی مخاطرات گودبرداری های بزرگ در سطح منطقه 2 شهرداری تهران توسط این مشاور بر روی 31 گود پر خطر منطقه 2 صورت گرفت. در جریان این مطالعات ، تعداد 6 گود به عنوان گودهای بحرانی شناسایی شد و اقدامات لازم جهت حل بحران در آنها صورت گرفت. برخی از درس‏های حاصل از بررسی 31 گود در این مطالعات که می تواند جهت افزایش ایمنی و بهبود کیفی پروژه های گودبرداری مدنظر قرارگیرد به شرح زیر می باشد:

1- در پروژه های گودبرداری که سازماندهی مناسب، طراحی، اجرا و نظارت وجود ندارد، معمولاً شرایط بحرانی به وجود می‏آید.

2- انتخاب مشاور ژئوتکنیک، طراح و مجری پایدارسازی و دستگاه نظارت بر پایدارسازی گود صرفاً بر اساس معیارهای مالی نادرست است و در نهایت موجب افزایش هزینه‏ ها می‏شود.

3- در گزارش های ژئوتکنیک اغلب پروژه ها 2 نقص اساسی وجود دارد:

     الف) آزمایش های برجا به منظور شناسایی دقیق پارامترهای خاک صورت نگرفته است.

     ب) مطالعات زمین شناسی محل پروژه جهت شناسایی نوع سازند، عمق خاک دستی، قنات ها و مسیل های موجود درمحل پروژه، عمق آبخوان موضعی و شیب لایه های زمین به صورت کاربردی انجام نمی گیرد.

درس های حاصل از بررسی گودهای بزرگ منطقه 2 شهرداری تهران

4- در برخی پروژه ها، به دلیل تغییر نقشه های معماری، عمق گود حین اجرای گودبرداری تغییرکرده اما افزایش عمق با همان الگوی اولیه و بدون بررسی مجدد طرح صورت گرفته که گاه مخاطره آمیز می باشد.

5- زهکشی در پروژه های گودبرداری عموماً به صورت تجربی و بدون انجام محاسبات نشست ناشی از زهکشی صورت می گیرد. انجام محاسبات در تهیه طرح زهکشی خصوصاً در پروژه هایی که ترازآب بالاست ضروری می باشد.

درس های حاصل از بررسی گودهای بزرگ منطقه 2 شهرداری تهران

6- در بسیاری از پروژه های گودبرداری، عملیات پایش با نقشه برداری به دلیل مناسب نبودن تعداد و جانمایی نقاط پایش، عدم پلیگون‏بندی و عدم استفاده از نقاط ثابت و پیلارهای مناسب و همچنین پایین بودن دقت دوربین فاقد کیفیت مناسب می باشد و باید اصلاح گردد.
درس های حاصل از بررسی گودهای بزرگ منطقه 2 شهرداری تهران

7- تغییر طرح پایدارسازی حین اجرا بر اساس مشاهدات چشمی، اندازه‏ گیری‏ های میدانی و آزمایش های حین ساخت ضروری است. بنابرین حضور نظارت عالی در پروژه‏های گودبرداری برای انجام تغییرات لازم است.