اشتراک جدید مجلات تخصصی


مهندس مهدی رحمانی کارشناس بازار یابی مهندسین مشاور هندسه پارس خبر داد که :

اشتراک نسخه الکترونیکی مجلات تخصصی Tank Storage Magazine و (Oil, Gas and Petrochemical Equipment (OGPE و offshore توسط واحد کتابخانه مهندسین مشاور هندسه پارس انجام گردیده است.

Tank Storage Magazineمجله‌ای اختصاصی در زمینه مخازن و تکنولوژی‌های ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی است که توسط موسسه ای درانگلستان منتشر می‌گردد.

موضوع این مجله منطبق بر یکی از تخصص های اصلی مهندسین مشاور هندسه پارس یعنی "ترمینال مخازن " است .هندسه پارس تا کنون درگیر ترمینال های نفتی دریایی زیادی از مرحله امکان سنجی اقتصادی و مشاوره سرمایه گذاری تا مرحله ساخت و بهره برداری بوده است.

Tank Storage Magazine


مجلات (Oil, Gas and Petrochemical Equipment (OGPE

Oil, Gas and Petrochemical Equipment (OGPE)

و Offshore

Offshore

نیز به معرفی آخرین فناوری‌ها و تجهیزات مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پرداخته و توسط موسسه ای آمریکایی چاپ میگردد.

این مجلات عمدتا توسط کارشناسان مدیریت نفت و گاز در مهندسین مشاور هندسه پارس در مرحله انتخاب تجهیزات و سازندگان و همچنین مهندسی خرید در پروژه های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد.

همکاران محترم جهت دریافت نسخه الکترونیکی این مجلات می‌توانند به واحد کتابخانه هندسه پارس مراجعه و یا با نشانی m.rahmani@parsgc.com  مکاتبه نمایند.