مشخصات طرح احداث آب شیرین کن بندر عباس


خانم دکتر صداقی مدیر پروژه شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس خبر داد که :

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان سرمایه پذیر، پروژه احداث، تملک و بهره برداری تاسیسات آبگیر و آب شیرین کن شهر بندر عباس را به روش B.O.O. به ظرفیت صد هزار متر مکعب در روز به شرکت احداث و بهره برداری آب شیرین کن بندرعباس- (شایا) واگذار نموده است. شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در این پروژه مسئولیت انجام خدمات مشاوره مهندسی و طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی سیستم آبگیری و تخلیه را بر عهده دارد.

در این پروژه به منظور تامین 100.000 متر مکعب آب آشامیدنی در شبانه روز، آبگیری از دریا به میزان 330.000 متر مکعب در روز توسط خطوط لوله دریایی انجام می شود. سیستم تصفیه آب دریا از نوع اسمزی معکوس (RO) درنظر گرفته شده است. زمین درنظر گرفته شده برای احداث این پروژه درغرب بندر عباس، غرب آبگیر نفت ستاره خلیج فارس و شرق بندر خلیج فارس قرار دارد (شکل 1 و 2).


محدوده طرح در مجاورت بندر خلیج فارس، غرب بندرعباس

شکل 1- محدوده طرح در مجاورت بندر خلیج فارس، غرب بندرعباس


موقعیت طرح در شرق بندر خلیج فارس و غرب آبگیر نفت ستاره خلیج فارس

شکل 2- موقعیت طرح در شرق بندر خلیج فارس و غرب آبگیر نفت ستاره خلیج فارس (PGSOC)


مطالعات مفهومی پروژه در خرداد ماه 1393 آغاز شد. در این مرحله از مطالعات، پس از جمع‌آوری و تفسیر اطلاعات مورد نیاز طراحی، روشهای مختلف آبگیری و تخلیه پساب بررسی شد و نهایتاً احداث حوضچه آبگیر در ساحل و آبگیری از دریا توسط خطوط لوله دریایی به عنوان گزینه برتر انتخاب گردید. مطالعات پایه، از اواسط مهر ماه 1393 توسط تیم طراحی آغاز شده است و مدارک تولید شده هم اکنون در حال بررسی توسط کارفرمای طرح می‌باشند. طراحی تفصیلی نیز در حال انجام است و در حدود 40 درصد پیشرفت داشته است. در روند طراحی آبگیر و خطوط لوله دریایی، بازدیدهایی از پروژه‌های مشابه مانند آبگیر فاز 12 پارس جنوبی، آبگیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس در بندر عباس و آبگیر مبین در عسلویه توسط تیم طراحی انجام گرفت و تجربیات کسب شده در بهینه سازی طراحی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در کمسیون فنی که با حضور تیم طراحی و مشاوران عالی مجموعه به طور خاص برای این پروژه تشکیل شد، پروژه به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت بهینه سازی طراحی ارائه گردید.
آب شیرین کن بندر عباس


آب شیرین کن بندر عباس


آب شیرین کن بندر عباس