انتخاب دکتر مهدی شفيعی فر بعنوان استاد نمونه وبرگزیده دریایی سال1393


دکتر مهدی شفیعی فر در مهندسین مشاور

مهندس مهدی رحمانی کارشناس بازاریابی مهندسین مشاور هندسه پارس خبر داد که :

مراسم معرفی دومين دوره برگزیدگان دریایی کشوردر هفت رشته کتاب، دانشجو، پایان نامه،استاد، صنعت، خبرنگار و طرح برتر دریایی کشور همزمان با برگزاری شانزدهمين همایش صنایع دریایی برگزار گردید.

در این همایش که طی روزهای11الی14آذرماه جاری توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در بندرعباس برگزار شد، دکتر مهدی شفيعی فر، برای دومين سال پياپی بعنوان برگزیده دریایی ایران معرفی و از ایشان بعنوان استاد نمونه دریایی تقدیر بعمل آمد.

شایان ذکر است دکتر شفيعی فر که یکی از بنيان گزاران شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس هستند، از ابتدای تاسيس شرکت بعنوان مشاور عالی و هادی پروژه های بندرسازی و سازه های دریایی این مشاور ایفای نقش نموده اند. ایشان دوره های کارشناسی ارشد مهندسی سواحل و فراساحل و دکترای تخصصی سازه های دریایی را طی سالهای1369تا1375در دانشگاه صنعتی دلفت هلند به پایان رسانيده اند.