کیفیت همواره در لوای قیمت پنهان مانده است


 

مهندس اسمعیل شایسته مدیر عامل شرکت بهبود صنعت مهرگان مقاله ای در روزنامه جهان اقتصاد به مورخ 93/08/29 به عنوان " کیفیت همواره در لوای قیمت پنهان مانده است " منتشر کرده اند. شرکت بهبود صنعت مهرگان به مدت 5 سال است که مشاور تخصصی شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس در زمینه تضمین کیفیت و ایزو می باشد. مهندس شایسته در این مقاله تاکید می کنند که:

      1- هدف از تعیین روز جهانی کیفیت (22 آبان ماه ) ترویج آگاهی از مفهوم کیفیت در سراسر جهان و تشویق به رشد و شکوفایی افراد و سازمان ها می باشد.

      2- در سازمان ها بکارگیری رویکردهای کیفیتی، یک شرط لازم برای ایجاد یک کسب و کار پایدار است.

      3- در این سالها " کیفیت در لوای قیمت پنهان مانده " و نقش خود را کمرنگ کرده است.

      4- کیفیت نشان می دهد که سازمان، تمام ذینفعان خود را چگونه راضی نموده است. نیازهایی که مشتری انتظار دریافت آن را بدون هیچگونه یاد آوری به سازمان دارد با کیفیت برآورده شود.

      5- مهمترین دستاورد کیفیت، اعتبار سازمان می باشد که بوسیله تمرکز بر نیازهای ذینفعان افزایش داده و حفظ می نماید.

      متن کامل مقاله را می توانید در روزنامه جهان اقتصاد مورخ 93/08/29 مطالعه فرمایید.