انتقال مدیریت زیرساخت های مهندسین مشاور هندسه پارس به برج شهاب


آقای محمد صفری مسئول داخلی شرکت خبر داد که :

دفتر جدیدی در برج شهاب به مجموعه دفاتر شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس افزوده شد.

ایشان افزودند :

گروه مهندسی زیرساخت ها شامل دیسیپلین های سازه، ژئوتکنیک و مدیریت پروژه های کیش و مدیریت پروژه های گود برداری و تونل از دفتر مرکزی به این دفتر که واقع در برج شهاب می باشد، نقل مکان کرد.

آدرس پستی :

اتوبان کردستان (جنوب به شمال ) – قبل از حکیم – نبش خیابان 33 – برج شهاب – واحد 9 و 12

انتقال مدیریت زیرساخت های مهندسین مشاور هندسه پارس به برج شهاب