به روز رسانی فایل های تصویری مهندسی پی پیشرفته در سایت مهندسین مشاور هندسه پارس


به روز رسانی فایل های تصویری مهندسی پی پیشرفته

تصاویر و مطالب آموزشی به منظور فهم مهندسی پی پیشرفته تصاویر و مطالب آموزشی به منظور فهم مهندسی پی پیشرفته


ویرایش جدید مجموعه تصویری مهندسی پی پیشرفته در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. این مجموعه رایانه ای حاوی تصاویر و مطالب آموزشی به منظور فهم مهندسی پی پیشرفته است. این مجموعه تصویری به همراه متن اصلی کتاب "مهندسی پی پیشرفته" از انتشارات دانشگاه تهران یا مستقل از آن قابل استفاده است. مطالب این مجموعه کمک درسی رایانه ای مشابه کتاب مهندسی پی پیشرفته در ده فصل ارائه شده است. چهار فصل اول به موضوع پی های سطحی اختصاص یافته و در چهار فصل بعدی موضوع فشار جانبی و ابنیه نگهبان خاک و در دو فصل انتهایی پی های عمیق مطرح شده است.
تصاویر و مطالب آموزشی به منظور فهم مهندسی پی پیشرفته تصاویر و مطالب آموزشی به منظور فهم مهندسی پی پیشرفته


این مجموعه رایانه ای رایگان و در شبکه داخلی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران قابل دسترس است.( Share Directory> Fakher)

برای آنان که دسترسی مستقیم به شبکه فوق الذکر را ندارند آدرس زیر در سایت مهندسین مشاور هندسه پارس قابل استفاده است:

http://www.parsgc.com/doc.htm


تصاویر و مطالب آموزشی به منظور فهم مهندسی پی پیشرفته تصاویر و مطالب آموزشی به منظور فهم مهندسی پی پیشرفته