آموزش مدیریت بحران اماکن در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس


خانم سارجلو مسئول آموزش شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس خبر داد که :

كلاس آموزش مدیریت بحران اماکن با هدف ارتقای سطح آموزش و آمادگی کارکنان شرکت برگزار شد.

در این کلاس آموزشی به بررسی موضوعاتی چون آشنایی با انواع حوادث طبيعي و غيرطبيعي، نقاط بحران‌زا و بحران‌زدا،‌ اجزاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي، پناهگیری صحیح، چگونگي عملكرد در قبل، حين و بعد از وقوع بحران و تخليه امن اضطراري مطرح شد.


ارائه شفاهی کلاس آموزشی مدیریت بحران در دفتر مرکزی هندسه پارس

ارائه شفاهی کلاس آموزشی مدیریت بحران در دفتر مرکزی هندسه پارس


کارگاه عملی این کلاس مقابل ساختمان شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

کارگاه عملی این کلاس مقابل ساختمان شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس