ابلاغ قرارداد پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران به مهندسین مشاور هندسه پارس


دکتر علی گلشنی مدیر پروژه هندسه پارس خبرداد که :

قرارداد پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران در تاریخ 5 مرداد 1393 به مهندسین مشاور هندسه پارس ابلاغ گردید. هدف از این پروژه تهیه اطلاعات هیدرودینامیک و مورفولوژیک در سواحل مکران (سواحل استان سیستان و بلوچستان به استثنای چابهار) جهت دستیابی به یک مرجع قابل اطمینان برای مطالعات و طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی و شناسایی مشکلات موجود و ارائه راه حل کاربردی در این منطقه جهت برنامه ریزی آتی کشور میباشد.

این پروژه در طول دو سال با مدیریت مهندسین مشاور هندسه پارس و مشارکت موسسه تحقیقات آب و مهندسین مشاور اب و محیط خاور میانه انجام خواهد شد.

سواحل مکران (سواحل استان سیستان و بلوچستان به استثنای چابهار)
سواحل مکران (سواحل استان سیستان و بلوچستان به استثنای چابهار)

سواحل مکران (سواحل استان سیستان و بلوچستان به استثنای چابهار)