انتشار مقاله در مورد عملکرد TBM


مقاله دکتر امید فروغ مسئول دیسیپلین تونل در مهندسین مشاور هندسه پارس با همکاری دکتر جمال رستمی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، با عنوان آنالیز عملکرد ماشین حفاری تمام مقطع (TBM) در تونلهای بلند کرج قطعه 1 و 2 ، در کنفرانس جهانی تونل که در کشور برزیل برگزار شد، ارائه و به چاپ رسید. در این مقاله ابتدا داده های اخذ شده از سایت در تونل های قطعه 1 و 2 انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران به طول های حدود 16 و 14 کیلومتر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس بر مبنای این پارامترها، روابطی برای پیش بینی ضریب بهره وروی TBM ارائه شده است.
همچنین برای دریافت و مشاهده این مقاله می توانید آنرا در ذیل آیکن "مقالات و فایل های آموزشی" در صفحه منزلگاه وب سایت شرکت بیابید.

دستگاه TBM مورد استفاده در حفاری تونل مورد نظر

TBM مورد استفاده در حفاری تونل مورد نظر

دستگاه TBM مورد استفاده در حفاری تونل مورد نظر

تغییرات نرخ پیشروی در مقایسه با نرخ نفوذ و ضریب بهره وری در ماه های مختلف در زمان حفاری در قطعه دوم تونل