اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

نسخه جدید برای طراحی کانال دسترسی بنادر(92/12/11)مهندس علیرضا شفیعی فر کارشناس دریایی مهندسین مشاور هندسه پارس که از طرف این مشاور عضو حقیقی انجمن پیانک است، خبر داد که :

انجمن جهانی زیرساخت حمل و نقل دریایی (PIANC) نسخه جدیدی برای طراحی کانال دسترسی بنادر منتشر کرده است. این گزارش توصیه‌ها و راهنمایی‌هایی برای طراحی ابعاد کانال‌های دسترسی بنادر و مناطق ویژه مانور و لنگراندازی شناورها در درون حوضچه بندر در مقاطع عرضی و قائم فراهم می‌کند و در عین حال محدودیت‌های عملیاتی درون یک کانال دسترسی را تعیین می‌کند.

گزارش جدید، جایگزین گزارش قبلی مشترک پیانک و انجمن بین‌المللی بنادر و لنگرگاه‌ها (IAPH) خواهد شد که در سال 1997 و با همکاری انجمن بین‌المللی ناوبران دریایی (IMPA) و انجمن بین‌المللی تجهیزات کمک‌ناوبری و مقامات فانوس‌های دریایی (IALA) انتشار یافته بود.

گزارش قبلی با عنوان Approach Channels: A Guide for Design به طور گسترده مورد قبول طراحان بنادر قرار گرفته بود و گزارش جدید نیز با همکاری نزدیک انجمن‌های IAPH، IMPA و IALA تألیف شده است. هدف گزارش جدید، به روز رسانی و در صورت نیاز گسترش دامنه توصیه‌های ارایه شده در گزارش سال 1997 بوده است. در حقیقت پیشرفت‌های صورت گرفته در طراحی شناورها، درک بهتر قابلیت مانور و رفتار شناورها در امواج و تحقیقات بیشتر در مدلسازی و شبیه‌سازی شناورها، به روز رسانی جامع گزارش سال 1997 را غیر قابل اجتناب کرده بود.

در این گزارش به موارد زیر توجه ویژه‌ای صورت گرفته است:

   • حرکات قائم کشتی‌ها در کانال‌های دسترسی

   • کشش جریان هوا برای تأمین فاصله ایمن عمودی زیر پل کشتی و غیره

   • ابعاد و فواصل عرضی کانال‌ها و محوطه‌های مانور شناورها

   • شبیه‌سازی کشتی‌ها در کانال‌ها

   • مشخصات ابعادی- مانوری شناورهای نسل جدید و نسل آینده

   • تأثیر باد بر ناوبری و مانور کشتی

   • خطاهای انسانی و عدم قطعیت‌های پروژه

   • موضوعات زیست محیطی ضوابط ایمنی، ارزیابی درجات ریسک و حدود فواصل ایمنی مناسب

نسخه جدید برای طراحی کانال دسترسی بنادرمهندسین مشاور هندسه پارس