اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

آماده‌سازی دایک و محل استحصال زمین برای لایروبی بندر کیش توسط مهندسین مشاور(92/11/08)مهندس نجاتی خبر داد که لایروبی بندر تجاری کیش شامل 700/000 مترمکعب برداشت مصالح به منظور تامین 10 متر آبخور است. لایروبی موجب می‌شود که ورود و پهلوگیری کشتی‌های 12000 تن در بندرگاه به صورت استاندارد انجام گیرد.

مصالح حاصل از لایبروبی، در مجاور موج‌شکن شرقی بندر در داخل دریا انباشته خواهد شد. این عملیات نیازمند اقدامات مقدماتی به شرح ذیل بوده است:

(1) انتقال مرجان‌ها از محل ریختن مصالح لایروبی به محل مناسب که در اسفند ماه 91 انجام شد. حدود 300 قطعه مرجان منتقل گردید و پایش‌ها نشان می‌دهد که مرجان‌ها در محل جدید به خوبی رشد کرده‌اند.

(2) احداث دایک خاکی در پیرامون منطقه مورد نظر برای ریختن مصالح در دریا که در فاصله زمانی تیر 91 تا آبان 92 انجام شد. در سمت داخلی خاکریزها از ژئوتکستایل استفاده گردید.

(3) احداث موانع شناور قائم برای جلوگیری از انتقال کدورت آب به نقطه برداشت آب برای آب‌شیرین‌کن جزیره زیبای کیش

هم‌اکنون لایروب پردیس 7 وارد بندرگاه شده است و پس از تکمیل فعالیت‌های مقدماتی، عملیات لایروبی آغاز خواهد شد.

محوطه محصور با دایک های خاکی که آماده ریختن مصالح لایروبی است
محوطه محصور با دایک های خاکی که آماده ریختن مصالح لایروبی است


کاشت مرجان ها در محل جدید در فاصله چندکیلومتری محل قبلی
کاشت مرجان ها در محل جدید در فاصله چندکیلومتری محل قبلی


لایروب پردیس 7
لایروب پردیس 7


لایروب پردیس 7 در کنار اسکله در بندرگاه کیش
لایروب پردیس 7 در کنار اسکله در بندرگاه کیش


مهندسین مشاور هندسه پارس