اخبار و رویدادهای مهندسین مشاور هندسه پارس

ویرایش سوم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (92/06/09)

 

آقای دکتر علی فاخر خبر دادند:


ویرایش سوم مبحث هفت مقررات ملی ساختمان با عنوان «پی‌ و پی‌سازی» توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است. دکتر فاخر که یکی از اعضای کمیته تخصصی نگارش این مبحث بوده است، اظهار داشت که ویرایش جدید دارای ویژگی‌های ذیل می‌باشد:

(الف) علاوه بر روش تنش مجاز که از دیرباز در مهندسی ژئوتکنیک رواج داشته است، روش ضرایب ایمنی و بار (LRFD) در آن توصیه شده است.

 (ب) حداقل تعداد گمانه و شناسایی‌های زمین در پروژه‌های ساختمانی و حتی عمق گمانه‌ها در آن به روشنی آمده است.

(ج) روش مواجهه با طراحی و اجرای گود در حالات مختلف خطر در آن توصیه شده است.

(د) ضرایب اطمینان و مقادیر نشست مجاز پی‌های سطحی و عمیق و دیوارهای نگهبان در آن نسبت به ویرایش‌های قبلی کامل شده است.

(ه) طراحی گروه شمع با روش «شمع‌های کاهنده نشست» در آن آمده است.


ویرایش سوم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان | مهندسین مشاور هندسه پارس