انجام ممیزی مراقبتی و اخذ گواهینامه های IMS

(ISO 9001:2015,ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, HSE-MS)


شرح خبر:

مهندس فیروز رای مسئول دفتر IMS هندسه پارس در این رابطه گفت:

پیرو هماهنگی های صورت گرفته با شرکت صدور گواهینامه KQR، در تاریخ 1399/06/11 ممیزی مراقبتی مربوطه از واحدهای شرکت با همکاری و مساعدت همکاران و راهنمایی های مدیران ارشد سازمان در زمان مقرر صورت گرفت.

با توجه به کسب شرایط احراز دریافت گواهینامه های مربوطه، مراحل ثبت و اخذ گواهینامه ها به شرح ذیل انجام گردید.

1- ISO9001:2015
2- ISO45001:2018
3- ISO14001:2015
4- HSEMS-Guidelines OGP:1994

انجام ممیزی مراقبتی و اخذ گواهینامه های IMS

انجام ممیزی مراقبتی و اخذ گواهینامه های IMS

انجام ممیزی مراقبتی و اخذ گواهینامه های IMS

انجام ممیزی مراقبتی و اخذ گواهینامه های IMS

انجام ممیزی مراقبتی و اخذ گواهینامه های IMS

انجام ممیزی مراقبتی و اخذ گواهینامه های IMS

انجام ممیزی مراقبتی و اخذ گواهینامه های IMS

انجام ممیزی مراقبتی و اخذ گواهینامه های IMS