مهندس نادره طیاری : برگزاری دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس


 مهندس نادره طیاری : برگزاری دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

 مهندس نادره طیاری : برگزاری دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه در شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

شرح خبر:

خانم مهندس نادره طیاری مسئول دفتر فنی گروه زیر ساخت که در دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه شرکت داشته خبر داد که با توجه به: (1) اهمیت دیدگاه اقتصادی تیم های کارشناسی و (2) درخواست ارزیابی اقتصادی در برخی از پروژه های جاری شرکت توسط کارفرمایان، پس از نیازسنجی اولیه توسط واحد آموزش هندسه پارس، دوره آموزشـی « ارزیابی اقتصادی پروژه با استفاده از نرم افزار کامفار » با همکاری موسسه آموزش عالی نوین پارسیان توسط آقای مهندس احمد سعادتی مدرس خبره دوره ارزیابی اقتصادی پروژه، طی 5 جلسه به مدت 24 ساعت ( از تاریخ 98/05/10 تا 98/07/25 در روزهای پنج شنبه ) با حضور 13 نفر از مدیران و کارشناسان، در سالن جلسات دفتر مرکزی شرکت هندسه پارس، برنامه ریزی و برگزارشد.

سرفصل های آموزشی دوره مذکور به دو دسته تقسیم شده بود :

الف) آموزش مفاهیم نظری اقتصادی شامل؛ مراحل امکان سنجی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری، شاخص های امکان سنجی، نرخ های بازده و تنزیل، تخمین هزینه ها، درآمدها و ارزش قراضه

ب) آموزش نرم افزار کامفار شامل ورود داده ها، تعریف پروژه، وارد نمودن محصولات و زمانبندی و سرمایه ها و هزینه ها ویژگی های خاص این دوره آموزشی از دیدگاه استاد درس جناب آقای مهندس سعادتی به شرح ذیل بود:

« در این دوره برخی از پروژه های قبلی یا جاری توسط همکاران به عنوان مطالعه آزمایشی انتخاب، و همکاران بصورت تیم های جداگانه اقدام به وارد نمودن داده ها در نرم افزار و بررسی و تبادل نظر در این خصوص بصورت تمرین در کلاس کردند. استاد محترم اذعان داشتند که این از دوره های بسیار فعال و چالشی بوده است و اغلب نفرات حاضر در دوره بصورت واقعی و ملموس با مفاهیم نظری و نرم افزار درگیر شدند. »