85 درصد پیشرفت در مطالعات امکان سنجی و مطالعات مفهومی آب شیرین کن مارون85 درصد پیشرفت در مطالعات امکان سنجی و مطالعات مفهومی آب شیرین کن مارون
شکل 1 موقعیت پتروشیمی مارون

مهندس مهدی بزاز نوبری، مدیر پروژه آب شیرین کن مارون در مجموعه هندسه پارس اظهار داشت:
شرکت پتروشیمی مارون جهت تأمین آب مورد نیاز خود، در نظر دارد کارخانه آب‌شیرین‌کن با ظرفیت تولید پنجاه هزار متر مکعب آب شیرین با قابلیت افزایش به صد هزار متر مکعب در شبانه روز احداث نماید.
به منظور انجام مطالعات طراحی مفهومی و امکان‌سنجی طرح، این شرکت قراردادی با شرکت هندسه پارس به عنوان مشاور منعقد در تاریخ 1 / 8 / 1397 با مدت اولیه 6 ماه منعقد نموده است. در این مطالعات، این مشاور نقاط و روش‌های مناسب آب‌گیری، دفع پساب، نوع آب‌شیرین‌کن، آب‌گیر و مسیر لوله انتقال آب به پتروشیمی را تعیین نموده و محاسبات موج، جریان، رسوب و پخش شوری محدوده دریایی آبگیری و مطالعات و ارزیابی اقتصادی و محیط زیستی را برای نقطه منتخب آبگیری و استقرار آب شیرین‌کن انجام داده است.
مهندس بزاز نوبری افزود: در ابتدای مطالعات، بازدید از محل و جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون در دستور کار قرار گرفت که منجر به انجام حدود 40 روز- نفر بازدید تخصصی از بخش‌های ساحلی و محدوده خور موسی شده است. محل‌های مورد بازدید در شکل (2) نشان داده شده اند.
85 درصد پیشرفت در مطالعات امکان سنجی و مطالعات مفهومی آب شیرین کن مارون
شکل 2 نقاط بازدید شده جهت احداث آب شیرین کن دریایی مارون

بررسی های مقدماتی بر روی گزینه های مختلف ساخت آبگیر و آب شیرین کن دریایی صورت گرفت و منجر به غربال نمودن نقاط و محدود تر نمودن گزینه های مطلوب مطابق شکل (3) گردید.
85 درصد پیشرفت در مطالعات امکان سنجی و مطالعات مفهومی آب شیرین کن مارون
شکل 3 نقاط مقایسه شده جهت احداث آب شیرین کن با روش AHP

متعاقب این بازدید، محاسبات تکمیلی، نظیر پخش شوری، مدلسازی موج و جریان و سایر محاسبات اولیه توسط مشاور انجام گرفت و از بین نقاط فوق، و پس مقایسه فنی نقاط با روش AHP و مقایسه اقتصادی احداث آب شیرین کن در هرکدام از نقاط، نقطه نهایی در بهمن 1397 انتخاب و مورد تایید کارفرمای محترم قرار گرفت. همچنین نوع آبگیر به صورت خط لوله و حوضچه و نوع آب شیرین کن به صورت اسمزی معکوس انتخاب و طراحی گردید.
در ادامه پروژه، براورد اقتصادی هزینه احداث پروژه، با احتساب تمامی هزینه های احداث آن، نظیر تجهیزات مکانیکی، برقی و ابزار دقیق، تحصیل اراضی، انتقال برق، هزینه های عمرانی، احداث جاده دسترسی، ساخت و اجرای بخش های ساحلی و دریایی آبگیر و آب شیرین کن و کلیه ملحقات آن انجام گرفت.
در انتها شایان ذکر است این پروژه هم اکنون دارای 85 درصد پیشرفت می باشد و در مرحله اخذ مجوز قرار دارد. با توجه به پیشرفت سریع و موفقیت آمیز مطالعات، شایسته است از زحمات تمامی همکاران دست اندرکار در پروژه و نیز همکاری تنگاتنگ کارفرمای محترم، بخصوص جناب آقای مهندس ریحانی زاده مدیر پروژه و کارشناس محترم سیویل پتروشیمی مارون قدردانی گردد.