اولین جلسه پروژه های گازرسانی به روستاها و صنایع غرب استان خراسان رضوی در سال 1398


اولین جلسه کنترل پروژه های گازرسانی به روستاها و صنایع غرب استان خراسان رضوی در سال 1398، در دفتر نظارت عالیه شرکت هندسه پارس در سبزوار،اولین جلسه کنترل پروژهای گازرسانی به روستاها و صنایع غرب استان خراسان رضوی با محوریت بررسی پیشرفت پروژه های فعال درسال 98 در تاریخ 98/02/11 در دفتر نظارت عالیه شرکت هندسه پارس در سبزوار با حضور کارفرما ، مشاوران و پیمانکاران اجرایی برگزار شد.
در این جلسات که از ساعت 8:30 شروع گردید و تا 15:30 ادامه داشت مهندس حیدری مدیر محترم مهندسی و اجرای طرح ها و عضو محترم هیئت مدیره شرکت گاز استان خراسان رضوی مشکلات و مسائل اجرایی پیمانکاران در محورهای مختلف گازرسانی به روستاها و صنایع غرب استان را مورد رسیدگی قرار داد.
شایان ذکر است شرکت هندسه پارس مسئولیت نظارت عالیه و کارگاهی گازرسانی به 5 محور غرب استان خراسان رضوی شامل شهرستان های سبزوار، نیشابور و فیروزه، جغتای، داورزن و ششتمد را برعهده دارد. تعداد عوامل نظارت کارگاهی و عالیه شرکت هندسه پارس در این پروژه ها تاکنون بالغ بر 25 نفر می باشد.
اولین جلسه کنترل پروژه های گازرسانی به روستاها و صنایع غرب استان خراسان رضوی در سال 1398

اولین جلسه کنترل پروژه های گازرسانی به روستاها و صنایع غرب استان خراسان رضوی در سال 1398

اولین جلسه کنترل پروژه های گازرسانی به روستاها و صنایع غرب استان خراسان رضوی در سال 1398

اولین جلسه کنترل پروژه های گازرسانی به روستاها و صنایع غرب استان خراسان رضوی در سال 1398