انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS در دفتر مرکزی


به گزارش آقای مهندس فیروزرأی، مسئول دفتر IMS شرکت، در مورخه دوشنبه 96/12/14 انجام ممیزی مراقبتی سالانه در بخش های مختلف سازمان توسط ممیز شرکت WQA صورت گرفت که نکات مثبت و برخی توصیه ها به همکاران ارایه گردید.
انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS در دفتر مرکزی

انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS در دفتر مرکزی

همچنین گرارش و نتایج ممیزی جهت اطلاع و رفع عدم انطباق ها متعاقبا توسط ممیز و دفتر IMS خدمت مدیران و همکاران ارسال می گردد.
انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS در دفتر مرکزی

انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS در دفتر مرکزی

انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS در دفتر مرکزی

انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS در دفتر مرکزی

انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS در دفتر مرکزی

انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS در دفتر مرکزی