انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS


به گزارش آقای مهندس فیروزرأی، مسئول دفتر IMS شرکت، پیرو اهداف سازمان در پیشبرد و ارتقا کیفیت امور جاری شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس و پیاده سازی بهتر استانداردهای (9001, 14001, 18001 و HSE)، از سال 1388 تاکنون انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS بصورت ممیزی های مراقبتی سالانه از برخی پروژه های دستگاه های نظارت(بوستان نهج البلاغه، گود مروارید، احداث ترمینال مسافری و اسکله کیش، گود حقانی، گود ایران زمین) و واحدهای دفتر مرکزی توسط شرکت های صدور گواهینامه(TUV NORD و WQA) صورت گرفته است.
انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS

انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS

انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS

ضمن تشکر از مساعدت همکاران دستگاه نظارت آب شیرین کن بندرعباس، در مورخه 96/12/7 ممیز محترم شرکت صدور گواهینامه WQA جهت کنترل مستندات و سوابق استانداردهای فوق الذکر به اتفاق آقایان مهندس کرمی و مهندس سلیمی به دستگاه نظارت پروژه آب شیرین کن ساقی کوثر بندرعباس مراجعه نمودند.
انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS

انجام ممیزی مراقبتی سالانه IMS

همچنین ادامه ممیزی مراقبتی IMS جهت سایر واحدهای دفتر مرکزی در روز دوشنبه مورخه 96/12/14 صورت خواهد گرفت.