آب‌بندی و زهکشی زیرزمین‌های عمیق و گودبرداری‌ها


آب‌بندی و زهکشی زیرزمین‌های عمیق و گودبرداری‌ها

مجله‌ی ژئوتکنیک که توسط انجمن ژئوتکنیک ایران منتشر می‌شود، در شماره سوم خود اقدام به چاپ مصاحبه‌ای با دکتر علی فاخر با عنوان «آب‌بندی و زهکشی» نمود. دکتر فاخر در این مصاحبه به سؤالاتی در خصوص انواع روش‌های مدیریت آب در گودبرداری‌ها و زیرزمین‌های عمیق، عمر مفید مصالح آب‌بندی و ضوابط سیستم‌های آب‌بندی پرداختند. این مصاحبه توسط آقایان هومن باغبان و امین همتی تنظیم شده و در 4 صفحه در خبرنامه‌ی انجمن ژئوتکنیک به شرح ذیل آمده است:
آب‌بندی و زهکشی زیرزمین‌های عمیق و گودبرداری‌ها

آب‌بندی و زهکشی زیرزمین‌های عمیق و گودبرداری‌ها

آب‌بندی و زهکشی زیرزمین‌های عمیق و گودبرداری‌ها

آب‌بندی و زهکشی زیرزمین‌های عمیق و گودبرداری‌ها