انجام مطالعات مفهومی آبگیری موقت از دریا برای تامین آب به حجم 8000 مترمکعب بر ساعت برای پالایشگاه پاسارگاد قشم و سایر مصارف


مهندسین مشاور هندسه پارس در این پروژه، عهده دار انجام مطالعات مفهومی طرح آبگیری از دریا به میزان 8000 مترمکعب بر ساعت به منظور تامین موقت آب مورد نیاز پالایشگاه پاسارگاد قشم، آب شیرین کن MED و نیروگاه مربوطه به کارفرمایی شرکت قشم مولد است. مطالعات مفهومی تامین مجموع آب مورد نیاز جهت خنک سازی نیروگاه و مصارف پالایشگاه به میزان 42.000 متر مکعب بر ساعت، پیشتر در قالب قرارداد جداگانه و در سال 93 توسط شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس انجام شد که مدارک و مستندات آن به تایید کارفرمای محترم رسید.
در ابتدای مراحل اجرایی و پیش از تامین مالی پروژه اصلی، لزوم تامین تأمین آب مورد نیاز پالایشگاه و آب‌ شیرین‌ کن، توسط کارفرمای محترم مطرح شد. جهت تامین این میزان آب، مطالعه و طراحی مفهومی طرح آبگیری از دریا توسط کارشناسان این مهندسین مشاور برای دو حالت بهره برداری موقت و دائم مورد بررسی قرار گرفت . در خصوص پالایشگاه و نیروگاه، دمای کم (مناسب) آب و در خصوص آب‌ شیرین‌ کن، تمیزی آب حایز اهمیت می‌ باشد. همچنین پس از بررسی عوارض بستر و جریانات و کیفیت آب دریا، عمق برداشت آب در حالت موقت، -4.5 mCD، و در حالت دائم -10 mCD، پیشنهاد گردید. مطالعات مفهومی برای طراحی طرح اصلی، "«آبگیری با لوله های مدفون دریایی و حوضچه آبگیر بر روی ساحل" » انجام گردید و حوضچه آبگیر و خطوط لوله دریایی در فاز مفهومی طراحی گردیدند. در عین حال بنا به در خواست کارفرمای محترم سایر گزینه‌ های ممکن به‌ منظور آبگیری از دریا نیز بررسی و نقاط ضعف و قوت و امکان‌ سنجی در خصوص هر یک از آنها صورت پذیرفت. گزینه‌ های قابل بررسی علاوه بر گزینه‌ هایی که در طرح آبگیری42.000 متر مکعب بر ساعت بررسی شده بودند، شامل طرح "«سکوی شناور ( یا ثابت) دریایی و لوله‌ گذاری روی بستر دریا"، »، طرح "«سیستم جذبی داخل دریا، حوضچه روی ساحل"، »، طرح "«استفاده فازبندی شده از آبگیر42.000 متر مکعب بر ساعت، پمپهای قایم ولوله‌ های مدفون دریایی"» و طرح "«پلتفرم در انتهای جتی سنگریزه‌ ای در حال ساخت" » بودند.
در نهایت از بین گزینه‌ های مطرح، بر اساس نوع سیستم خنک‌سازی نیروگاه (خنک‌ سازی به‌ صورت ACC و یا خنک‌ سازی به‌ صورت Once-through) و نیز بر اساس امکان یا عدم امکان استفاده از جتی موجود، گزینه «طرح آبگیری با لوله‌ های مدفون دریایی و حوضچه آبگیر بر روی ساحل» و گزینه «استفاده از جتی موجود»، به‌ عنوان دو گزینه برتر نهایی انتخاب گردیدند و این دو طرح پیشنهادی به همراه نقاط ضعف و قوت و برآورد هزینه های هریک، به کارفرمای محترم ارایه گردیدند. در خاتمه با تصمیم کارفرمای محترم، طرح استفاده از جتی و اسکله موجود به‌ عنوان گزینه نهایی تصویب گردید.
محدوده پروژه، در شمال جزیره قشم
محدوده پروژه، در شمال جزیره قشم

توپوگرافی و هیدروگرافی محدوده پروژه
توپوگرافی و هیدروگرافی محدوده پروژه