عضویت دکتر علی فاخر در هیئت بررسی تونل و فضاهای زیرسطحی شهرداری تهران


دکتر علی فاخر از مدیران و پایه گذاران مهندسین مشاور هندسه پارس از جانب مهندس علیرضا جاوید معاونت محترم فنی شهرداری تهران به عنوان عضو هیئت بررسی تونل و فضاهای زیر سطحی شهرداری تهران منصوب شدند. این هیئت متشکل از 5 عضو متخصص است و عهده دار بررسی و تصویب کلیه طرح های بزرگ تونل و فضاهای زیر سطحی در شهر تهران می باشد.


عضویت دکتر علی فاخر در هیئت بررسی تونل و فضاهای زیرسطحی شهرداری تهران


فضاهای زیرسطحی


فضاهای زیرسطحی