مطالعات توسعه فاز 3 بندر نفتی خلیج فارس


آقای مهندس شیوافر مدیر پروژه «مطالعات تعیین کاربری اراضی پشتیبانی توسعه فاز 3 بندر نفتی خلیج‌فارس و ارایه سایت پلان» خبر داد که :
این پروژه طی قراردادی از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به مهندسین مشاور هندسه پارس ارجاع گردید. محدوده پروژه موسوم به اراضی 100 هکتاری است که زمین های مربوط به پارکینگ اصلی ورودی و خروجی مجتمع بندری شهید رجایی، محدوده اداری و غیره را در خود جای داده است. در این خصوص با توجه به شرح خدمات ابلاغی، مطالعه و بررسی پتانسیل‌های مطرح انجام و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی- مدیریتی با کارشناسان مجرب اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، پتانسیل‌های مطلوب در 4 گروه عمده ذیل پیشنهاد گردید:

الف- پتانسیل نفتی شامل مخزن داری، بانکرینگ و غیره
ب- پتانسیل صنعتی- نفتی شامل احداث صنایع تبدیلی محصولاتی نفتی مانند قیر، روغن و غیره
ج- پتانسل خدماتی- نفتی شامل احداث سایت های تأسیساتی گرم کن نفتکش‌ها وغیره
د- پتانسیل فعالیت پالایشگاهی شامل احداث مینی پالایشگاه
ه- پتانسیل تولید آب و برق

تمامی موارد پیشنهاد شده فوق جزو پتانسیل های جذاب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی می باشند. از مزایای قطعه بندی اراضی پیشنهاد شده توسط مشاور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- ابعاد قطعات مناسب و متناسب با نُرم سایت های نفتی و سرمایه گذاری منطقه طرح با توجه به تجربیات قبلی
2- وجود کریدور انرژی جهت احداث خطوط لوله فرآورده های نفتی مشترک
3- حفظ یکپارچگی اراضی بخصوص در محدوده مربوط به اراضی مخزن داری و پیوستگی آن با بندر نفتی خلیج فارس
4- مشخص نمودن لایه بندی کاربری جهت برخی قطعات تفکیکی با توجه به امکان جذابیت بیشتر برخی پتانسل ها
5- رعایت بهینه فواصل و حرایم لازم در فصل مشترک اراضی قطعه بندی شده با سایر المان های محدوده

شایان ذکر است که مطالعات مربوط به این پروژه انجام و در قالب گزارش‌های متعدد ارسال شده است.
مطالعات توسعه فاز 3 بندر نفتی خلیج فارس