استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)


WQA

مهندسین مشاور هندسه پارس در اواخر مردادماه 95 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) از شرکت WQA گردید. در این رابطه مدارک و دستورالعمل های مربوطه در این شرکت به کار گرفته می شود.
پیاده‌سازی این استاندارد الزاماتی را جهت ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سازمان می‌نماید تا سازمان را برای کنترل ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای خود توانمند سازد و عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای خود را بهبود بخشد. این استاندارد در سازمان‌هایی که مایل به حذف یا به حداقل رسانیدن ریسک‌های مربوط به کارکنان و سایر طرف‌های ذینفع، استقرار و نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و حصول اطمینان سازمان از انطباق با خط‌مشی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای خود می‌باشد.
استاندارد OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)