طراحی خط لوله پروژه آب شیرین کن سازه سازان

طراحی خط لوله پروژه آب شیرین کن سازه سازان

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1397 -- شرکت سازه سازان بندرسازی و سازه های دریایی 1173

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

طراحی خط لوله انتقال آب در خشکی به سازه سازان با لوله GRP در این پروژه مورد نظر است و شامل انتقال آب دریا از آبگیر آب آسیا به سایت سازه سازان و همچنین انتقال آب شور برگشتی به سازه ویرباکس و انتقال آب شیرین به مخازن می¬باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

- طراحی خط لوله و تهیه MTO
- طراحی سیویل مسیر خط لوله
- ارائه راه حل برای مخاطرات ژئوتکنیکی مسیر عبور لوله
- بررسی فرآیندی خطوط لوله و انجام مطالعات Surge

طراحی خط لوله پروژه آب شیرین کن سازه سازان


ویژگی مهم این پروژه :

خط لوله رفت و برگشت جهت شیرین سازی روزانه دویست میلیون متر مکعب آب شیرین در شبانه روز

طراحی خط لوله پروژه آب شیرین کن سازه سازان

کارفرما و زمان انجام کار:

شرکت سازه سازان- 1397 / به مدت سه ماه