خدمات مهندسی کارگاهی پروژه احداث بندر خدماتی و صادراتی تمبک


مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
24 ماه - - شرکت نفت و گاز پارس (POGC) - 1164

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

بندر صادراتی و خدماتی تمبک در نزدیک عسلویه برای سرویس‌دهی به برخی از فازهای پارس جنوبی احداث می‌شود. این بندر برای صادرات LPG، گوگرد و برخی محصولات دیگر طراحی و ساخته می‌شود و دارای سطح بالای ایمنی است. موج‌شکن‌های این بندر از نوع کیسونی مرکب هستند و برای اولین بار در کشور طراحی و اجرا می‌گردند.
طراحی پایه و تفصیلی پروژه توسط مهندسین مشاور هندسه پارس در چارچوب قرارداد دیگر انجام شده است. قرارداد حاضر مربوط به خدمات مهندسی کارگاهی می‌باشد.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) خدمات مهندسی

 1. تنظیم فرم‌ها و مدارک مربوط به آزمایش‌ها، رویه‌های اجرایی، بازرسی فنی، گردش مدارک، بازدید کار و تنظیم گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف، تکمیل و رسیدگی اولیه صورت کارکردها و تنظیم دستور کارها
 2. نظارت کارگاهی بر نحوه اجرای دستورالعمل‌های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه یا پس از نصب و همچنین بررسی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نقص احتمالی نقشه‌ها یا دستور کارهایی که سبب تأخیر در اجرای عملیات می‌گردد
 3. بررسی روند اجرای بخش‌های مختلف پروژه و ارائه پیشنهاد جهت بهبود راندمان کار و کاهش هزینه‌ها در حد امکان

ب) خدمات کنترل کیفیت

 1. نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه‌ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تأیید صحت اجرای آن به قبل از پوشیده شدن یا اجرای مراحل بعد و تهیه گزارش‌ها و ارسال آن به کارفرما
 2. نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابه‌جایی آنها
 3. نظارت بر فرایند انجام آزمایش‌ها، کنترل نتایج آن‌ها و گزارش به کارفرما
 4. نظارت کارگاهی بر مصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آن‌ها با مشخصات فنی و استانداردها و تنظیم صورت جلسه ورود مصالح و تجهیزات
 5. نظارت کارگاهی بر اصلاح کارهای معیوب و پیگیری رفع آن‌ها مطابق دستور کارهای ابلاغی
 6. نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده
 7. اظهارنظر در مورد نقشه‌های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران و ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت
 8. نظارت بر تهیه نقشه‌های چون ساخت که به وسیله پیمانکاران و کارفرما تهیه می‌شود و تأیید آن