مطالعات و طراحی بنادر سوزا و رودیک

مطالعات و طراحی بنادر سوزا و رودیک

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
4 ماه 1394 بندر رودیک بندرسازی و سازه های دریایی کارفرمای اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی
کارفرمای مستقیم : شرکت راهسازی و عمران ایران
1141

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

دو بندر سوزا و رودیک به منظور رفع محرومیت منطقه احداث گردیدند. مطالعات طراحی این دو بندر همزمان در یک قرارداد به مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار گردید.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

الف) مطالعات پایه

1. نهایی‌سازی محل احداث بندر

2. مطالعات اولیه و برنامه ریزی مطالعات با اولویت عملیات اجرایی

3. بررسی معادن و منابع قرضه

4. تهیه شرح خدمات هیدروگرافی و همکاری با کارفرما جهت انتخاب شرکت هیدروگرافی

5. تهیه شرح خدمات عملیات ژئوتکنیک و همکاری با کارفرما جهت انتخاب شرکت ژئوتکنیک جهت گمانه زنی و آزمایش ها

6. مطالعات هیدرودینامیک

7. مطالعات مورفولوژی و رسوب

8. مطالعات پایه ژئوتکنیک بر مبنای نتایج شناسایی ها

ب) طراحی مرحله اول

1. تهیه گزینه‌های مختلف پلان بندر و انتخاب گزینه برتر

2. تهیه طرح جانمایی کلی بندر شامل اسکله، لایروبی، پسکرانه، ورودی بندر و راه دسترسی

3. بررسی گزینه‌های مختلف سازه و انتخاب سیستم برتر

ج) طراحی مرحله دوم وتعیین جزئیات موج‌شکن ها

1. طراحی جزئیات و تهیه دفترچه محاسبات

2. تهیه نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی

3. متره و برآورد هزینه اجرایی

د) مدیریت و نظارت بر انجام عملیات ژئوتکنیک


کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرمای اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی
کارفرمای مستقیم : شرکت راهسازی و عمران ایران / 1394 / مدت چهار ماه