مطالعات تکمیلی طراحی موج‌شکن بندر رودیک

مطالعات تکمیلی طراحی موج‌شکن بندر رودیک

مدت انجام تاریخ ابلاغ محل اجرای طرح کارفرما گروه کد
3 ماه 1394 بندر رودیک بندرسازی و سازه های دریایی کارفرمای اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی
کارفرما مستقیم: شرکت راهسازی و عمران ایران
1140

مشاهده جزئیات پروژه

شرح پروژه:

رودیک بندری کوچک در جنوب ایران است که برای رفع محرومیت منطقه احداث گردید. انجام مطالعات تکمیلی طراحی موج‌شکن بندر رودیک از طرف شرکت راهسازی و عمران ایران، به شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس واگذار گردید مطالعات اولیه در قرارداد دیگری انجام شده بود.

رئوس خدمات مهندسین مشاور:

1. مطالعات جانمایی تکمیلی و آرامش حوضچه
2. مطالعات کیفی ناوبری و لایروبی
3. مطالعات تکمیلی رسوب و مورفولوژی
4. مطالعات و طراحی موج‌شکن
5. تعیین احجام و برآورد هزینه ها


کارفرما و زمان انجام کار:

کارفرمای اصلی: سازمان بنادر و دریانوردی
کارفرما مستقیم: شرکت راهسازی و عمران ایران / 1394 / مدت سه ماه